Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl

 

Jak się zgłosić

Możesz się zgłosić, jeśli:

Zgłoszenie możesz nadesłać za pośrednictwem poniższego formularza on-line do 4 kwietnia 2022 r.

Ambasador UE - formularz rejestracyjny

 

 

stacjonarny
niestacjonarny

 

studia I stopnia (inżynierskie lub licencjackie)
studia II stopnia (magisterskie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kliknięcie przycisku WYŚLIJ, po uprzednim uzupełnieniu wymaganych pól na formularzu rekrutacyjnym, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, w celu organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do Programu „Ambasadorowie Karier Ue” (dalej „Rekrutacja”).

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyrażony poprzez odmowę kliknięcia przycisku WYŚLIJ wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Rekrutacji. W tym przypadku należy opuścić stronę internetową z formularzem rekrutacyjnym – wszelkie wprowadzone do formularza dane zostaną utracone bez możliwości ich przywrócenia.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Organizator Rekrutacji informuje iż:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Rekrutacji jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub pisząc na adres e-mail: iod@prz.edu.pl lub na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz korzystania przez niego z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
3) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Rekrutacji.
5) Dane osobowe wyłonionego laureata Rekrutacji zostaną przesłane do Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - organizatora programu „Ambasadorowie Karier UE" oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pośredniczącej w rekrutacji.W pozostałych przypadkach dane osobowe Uczestnika nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane.
7) Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
8) Uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
9) Uczestnik posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem (z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa). Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres poczty elektronicznej: m.gniewek@prz.edu.pl.
10) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
11) Dane osobowe Uczestnika nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).